Urzędy skarbowe nie zgadzają się na rozliczanie w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez blogerów, związanych z podróżami, zakupem kosmetyków, wyjściem do restauracji czy zakupem ubrań. Według organu skarbowego takie wydatki nie mają związku z biznesem, dlatego nie można rozliczać ich w kosztach.

Innego zdania są Sądy, które  niejednokrotnie stają po stronie podatników.

Prowadzenie bloga a koszty uzyskania przychodów – interpretacje podatkowe

Organy podatkowe przyjmują, że blogerzy nie mają prawa do zaliczania wydatków związanych z prowadzeniem bloga do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Wnioski z kilku ostatnich interpretacji podatkowych poniżej:

Interpretacja indywidualna z dnia 26 lipca 2023 r., 0114-KDIP2-2.4010.267.2023.1.KW

Spółka prowadzi działalność gospodarczą. Podstawowy przedmiot działalności Spółki polega na tworzeniu i sprzedawaniu we własnym sklepie internetowym personalizowanych wydruków okazjonalnych. Ponadto, Wnioskodawca prowadzi bloga internetowego dotyczącego szeroko rozumianej tematyki lifestylowej i podróżniczej. Źródłem przychodu z prowadzenia bloga są wynagrodzenia za udostępnienie/dzierżawę przestrzeni reklamowej na stronie internetowej spółki, uzyskiwane od reklamodawców i/lub pośredników zajmujących się handlem przestrzenią reklamową. Ponadto, Wnioskodawca wykorzystuje przestrzeń reklamową strony internetowej bloga do autopromocji, tj. promowania własnych produktów sprzedawanych w sklepie internetowym (personalizowane wydruki).

Wnioskodawca chciał uzyskać odpowiedź na pytanie, czy poniesione wydatki m.in. na opłacenie transportu, czy noclegu,  stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do takiego stanu faktycznego organ interpretacyjny wskazał, że:

„Podkreślić należy, że blog, który Państwo prowadzą jest związany z tematyką podróżowania i lifestylową. Z wniosku nie wynika, że tego rodzaju działalność ma przynosić Państwu jakiekolwiek korzyści. Źródłem przychodu nie ma być bowiem samo prowadzenie bloga, lecz udostępnienie/dzierżawa powierzchni reklamowej. Wskazać ponadto należy, że na popularność bloga mają wpływ artykuły (wpisy) tam zamieszczane. W głównej mierze to jakość tych wpisów wpływa na atrakcyjność prowadzonego bloga wśród odbiorców, niezależnie od wysokości poniesionych wydatków. Dzielenie się spostrzeżeniami, opiniami i informacjami związanymi z podróżowaniem z dziećmi, jakie mają być publikowane na blogu, nie ma związku z Państwa działalnością gospodarczą – ani związaną ze sprzedażą personalizowanych wydruków, ani z działalnością reklamową. W konsekwencji wydatki opisane w stanie faktycznym, związane z prowadzeniem bloga nie wiążą się z działalnością Spółki. Podają Państwo, że osiągają/ będą osiągali przychody z działalności reklamowej. Wydatki, o których mowa w opisie stanu faktycznego nie są związane z działalnością reklamową, z której zamierzają Państwo osiągać przychody. Wydatki na koszty transportu m.in. bilety lotnicze, usługi hotelowe, gastronomię, wycieczki, czy koszt wynagrodzenia dla redaktorów publikowanych na blogu tekstów to nie są wydatki poniesione na działalność reklamową, z której, zgodnie z opisem sprawy, Spółka zamierza osiągać przychody”.

Interpretacja indywidualna z dnia 15 listopada 2022 r., 0114-KDIP2-1.4010.118.2022.1.KS

Spółka komandytowa planuje rozpoczęcie działalności w zakresie reklamy i mediów poprzez prowadzenie bloga lifestylowego. W związku z działalnością bloga Wnioskodawca ponosić będzie różne koszty związane m.in. z zakupem domeny, usługi informatycznej, a także koszty bezpośrednio związane z realizowanymi artykułami, jak np. zakup testowanego sprzętu, czy wycieczki.

Wnioskodawca chciał uzyskać odpowiedź na pytanie, czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Według organu, wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, gdyż prowadzenie bloga nie wiąże się z osiąganiem jakichkolwiek przychodów.

„Wydatki poniesione na prowadzenie bloga, z którego Spółka nie czerpie żadnych przychodów nie spełniają warunków wskazanych przez ustawodawcę w art. 15 ust. 1 updop.”

Jak widać uzasadnienie w przypadku obu podanych interpretacji jest analogiczne. Niestety organ jakby nie widzi okoliczności, że blog służy do uzyskiwania bezpośrednich przychodów z wynajmu powierzchni na reklam, nadto może służyć w celu promocji i reklamy własnych  produktów czy usług blogera. To już powinno być wystarczające do zaliczenia wydatków związanych z prowadzeniem bloga do kosztów uzyskania przychodów.

Wyjątki!

Oczywiście, jak to zwykle bywa w prawie, stanowisko fiskusa nie jest jednolite – zdarzają się wyjątki, gdzie wydając interpretację indywidualną organ uznaje, że możliwe jest zaliczenie jako koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na (przykładowo) zakup odzieży, kosmetyków. Niżej interpretacja indywidualna:

Interpretacja indywidualna z dnia 26 maja 2020 r., 1061-IPTPB1.4511.750.2016.12.20-S/MAP:

„W konsekwencji z uwagi na fakt, że charakter tematyczny bloga obejmuje zwłaszcza prezentacje stylizacji modowych, jak i prezentacje oraz recenzje produktów kosmetycznych, uzasadnione i celowe są wszelkie wydatki poniesione na zakup ubrań, kosmetyków, biżuterii, czy też galanterii skórzanej, jak również wydatki poniesione na wykonanie zdjęć oraz pozostałych treści multimedialnych będących treścią bloga. W konsekwencji, z uwagi na pozostawanie w związku przyczynowo-skutkowym oraz wypełnieniem kryterium celowości Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że będzie uprawniona do zaliczania wszelkich wydatków związanych z prowadzeniem bloga do koszów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą”.

Organ podatkowy uznał, że skoro Wnioskodawczyni prowadzi bloga, którego głównym tematem jest prezentacja stylizacji modowych, a także produktów kosmetycznych, to zakup ww. produktów będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Interpretacja pozytywna jest jednak nielicznym wyjątkiem pośród stanowiska fiskusa.

Koszty uzyskania przychodów blogerów – co na ten temat twierdzą sądy

Analiza orzeczeń sądów administracyjnych wskazuje, że sądy w wielu przypadkach stają po stronie podatników.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2022 r., sygn. II FSK 1410/21

„Prowadzenie bloga o tematyce lifestylowej i wynajmowaniu w jego ramach powierzchni reklamowej oraz publikowanie artykułów sponsorowanych niewątpliwie spełnia przesłanki zawarte w ustawowej definicji działalności gospodarczej. Nie ma natomiast znaczenia fakt, że dostęp do bloga ma być ogólny i bezpłatny, ponieważ zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, spółka nie spodziewa się przychodów z subskrypcji, lecz z zamieszczania reklam na stronie internetowej, udziału w kampaniach reklamowych, pozyskiwania reklamodawców, czy też udziału w programach partnerskich (np. pisania artkułów sponsorowanych). Taka specyfika działalności jest typowa dla mediów, w szczególności mediów internetowych, gdzie użytkownik co do zasady nie płaci za dostęp do artykułów, a właściciel czerpie zyski głównie z reklam zamieszczanych na jego witrynach i wyświetlanych użytkownikowi. Dlatego argument, że blog nie będzie źródłem żadnego przychodu ze względu na jego ogólny i bezpłatny dostęp, należy uznać za nieusprawiedliwiony. „

Dalej NSA wskazuje, że:

„Artykuły zamieszczane na blogu będą miały wpływ na jego atrakcyjność, popularność oraz ilość czytelników, te zaś mogą wpływać na zainteresowanie potencjalnych reklamodawców, a w rezultacie na wysokość przychodów uzyskanych z reklam, co jednoznacznie wskazuje na istnienie związku przyczynowego pomiędzy wydatkiem a przychodem. Dlatego też wymienione przez spółkę wydatki niewątpliwie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, nawet jeśli działalności w zakresie usług świadczenia reklamy dotyczą jedynie pośrednio.”

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 11 sierpnia 2021 r., sygn. I SA/Ol 473/21

„Prowadzenie bloga w celu świadczenia, przy jego wykorzystaniu, usług reklamy zamieszczanej na blogu, może zostać uznane za prowadzenie działalności gospodarczej, a w konsekwencji wydatki na prowadzenie bloga mogą zostać uznane za spełniające warunki do uznania za koszty uzyskania przychodów. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie reklamy i mediów poprzez prowadzenie bloga lifestylowego, na którym będą odpłatnie umieszczane reklamy i artykuły sponsorowane, mieści się w ramach działalności gospodarczej. A skoro może to prowadzić do osiągania przychodów z dzierżawy powierzchni reklamowej lub publikacji płatnych artykułów, to ich osiąganie należy wiązać z koniecznością ponoszenia wydatków stanowiących koszty na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.”

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2021 r., sygn. II FSK 1633/19

„Jako koszt uzyskania przychodu mogą być zaliczone wydatki mające charakter osobisty w sytuacji gdy podatnik będzie prowadził działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu bloga, który ma dotyczyć szeroko rozumianej tematyki turystki, motoryzacji i sportów, i to dla podniesienia jego atrakcyjności, aby znaleźć chętnych reklamodawców będzie podejmował się różnych działań. Aby bowiem uzyskiwać przychody z reklam zamieszczanych na stronie internetowej bloga, zrozumiałym jest, że musi zadbać aby ten blog był atrakcyjny dla internautów, którzy będą odwiedzać jego stronę. Okoliczność, że dane wydatki z zasady mają charakter wydatków osobistych nie wyklucza możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, a więc i fakt, że przychód z dzierżawy powierzchni reklamowej na stronach bloga zależny jest od działania bloga oraz istnienia w nim atrakcyjnych treści.”

Przedstawione wyżej orzeczenia sądów administracyjnych, wskazują że sądy odwrotnie niż Krajowa Informacja Skarbowa, uznają przyjmują, że wydatki związane z prowadzeniem bloga, mające wpływ m.in. na rozpoznawalność bloga, oraz wartość przychodów z wynajmu powierzchni reklamowych – powinny zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych, prowadzi swoją działalność gospodarczą w Internecie. Stąd też coraz częściej pojawia się pytanie podatników: czy możliwe jest ujęcie w koszty uzyskania przychodów związanych z prowadzeniem bloga.

Stanowisko fiskusa wskazuje, że generalnie organ nie uznaje takiej możliwości. Sądy administracyjne w większości podważają stanowisko fiskusa i twierdzą że taka możliwość istnieje. Bloger, który chciałby uzyskać potwierdzenie korzystnego dla siebie stanowiska w drodze indywidualnej interpretacji podatkowej musi się jednak liczyć z tym, że dopiero rozstrzygnięcie sądu administracyjnego umożliwi mu zaliczanie wydatków związanych z blogiem do kosztów uzyskania przychodów.

 

Podstawa prawna

  1. Interpretacja indywidualna z dnia 26 lipca 2023 r., 0114-KDIP2-2.4010.267.2023.1.KW
  2. Interpretacja indywidualna z dnia 15 listopada 2022 r., 0114-KDIP2-1.4010.118.2022.1.KS
  3. Interpretacja indywidualna z dnia 26 maja 2020 r., 1061-IPTPB1.4511.750.2016.12.20-S/MAP
  4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2022 r., II FSK 1410/21
  5. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 11 sierpnia 2021 r., I SA/Ol 473/21
  6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2021 r., II FSK 1633/19

 

Stan prawny aktualny na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Małgorzata Gach

Klaudia Kowalczyk

Prowadzenie bloga sposobem na podatek, ale trzeba iść do sądu