Każdy używający internetu doskonale wie, jak istotna jest domena internetowa. Ale i w przypadku domen obowiązuje zasada, kto pierwszy ten lepszy. Prawa z domeny przysługują zatem temu kto jest wpisany do rejestru jako abonent danej domeny. W zakresie domen z .pl są one rejestrowanej w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) lub za pośrednictwem jednego z partnerów.

Niekiedy z różnych przyczyn dojść może do sprzedaży domeny, a właściwiej do przeniesienia praw i obowiązków z rejestracji domeny.

Domena internetowa – cena jako przychód z działalności gospodarczej

W przypadku obiegowo określanej „sprzedaży” domeny, istotne znaczenie ma status sprzedającego. Jeśli bowiem sprzedającym jest przedsiębiorca (w dowolnej formie prawnej) lub też osoba, która formalnie wprawdzie takim przedsiębiorcą nie jest ale zajmuje się „handlem’ domenami, wówczas niewątpliwe przychód z tytułu sprzedaży domeny będzie przychodem z działalności gospodarczej (opodatkowane wg wyboru albo podatkiem liniowym 19%, albo wg skali podatkowej (18%, 32%).

Domena internetowa – cena jako przychód z praw majątkowych lub z innych źródeł

Jeśli natomiast prawo do domeny jest sprzedawane przez osobę fizyczną, której nie można przypisać faktu prowadzenia działalności gospodarczej (czyli nie prowadzi ona zorganizowanej stałej działalności nastawionej na zysk), to tutaj skutki podatkowe zależne są od tego co jest tak de facto przedmiotem umowy. Jeśli bowiem umowa sprzedaży obejmuje prawa autorskie do domeny albo też obejmuje znak towarowy powiązany z ta domeną – wówczas przychód ze sprzedaży powinien być zaliczonych do przychodów z praw majątkowych (możliwe będzie wówczas zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów).

Zaznaczyć trzeba, że zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy Prawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. Zaś z dalszych przepisów wynika, że przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory wyrażone słowem, czy znakami graficznymi. Wydaje się, że czasami może być problematyczne czy dana domena stanowi przedmiot prawa autorskiego, w szczególności, jeśli nie wiąże się ze znakiem towarowym przypisanym do tej domeny.

Przychody z praw majątkowych są opodatkowane wg skali podatkowej: 18% i 32% i muszą być wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym.

Możliwe jest także zakwalifikowanie ww. przychodów jako przychodów z innych źródeł (wtedy jednak sprzedający nie ma możliwości pomniejszyć przychodu o koszty jego uzyskania). Ma to zastosowanie w tych przypadkach gdy sprzedaż domeny nie wiąże się z prawami autorskimi. Także i przychody z tego źródła są opodatkowane wg skali podatkowej (18%, 32%) i muszą być wykazane w zeznaniu rocznym.

GM.

Domena internetowa – jaki podatek od dochodu ze sprzedaży