Nie jestem nadmierną entuzjastką prowadzenia jakiejkolwiek, w tym działalności w internecie – w formie spółki cywilnej. Wynika to głównie z faktu, że spółka cywilna to nie jest odrębny podmiot prawny, a jedynie umowa pomiędzy wspólnikami. Pozywa się zatem wspólników a nie spółkę jako podmiot. Każdy ze wspólników spółki cywilnej – jest osobnym przedsiębiorcą wpisywanym do ewidencji działalności gospodarczej (czyli CEIDG) – dotyczy to oczywiście jedynie osób fizycznych, zaś fakt prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej jest tam tylko zaznaczony.

Poza tym to co stanowi majątek spółki cywilnej jest objęte wspólnością majątkową łączną (analogicznie do wspólności majątkowej małżeńskiej) bez wyodrębnionych udziałów. Konsekwencją takiej regulacji jest fakt, że po rozwiązaniu umowy spółki cywilnej powstaje współwłasność w częściach ułamkowych i dopiero wtedy trzeba ustalać co i w jaki sposób będzie należało do poszczególnych wspólników.

Inna niekorzystna konsekwencja działania w ramach spółki cywilnej to odpowiedzialność solidarna wspólników spółki za zobowiązania takiej spółki. Odpowiedzialność ta ponoszona jest z majątku spółki cywilnej i z majątków poszczególnych wspólników. Jeśli zatem w ramach działalności spółki cywilnej powstaną zobowiązania, wówczas wierzyciel może domagać się zapłaty od każdego ze wspólników, od niektórych z nich lub od jednego – i osoba taka będzie ponosiła za nie odpowiedzialność także majątkiem osobistym.

Jeśli jednak już zapadnie decyzja o zawarciu umowy spółki cywilnej to umowa spółki cywilnej:

  • powinna być zawarta w formie pisemnej zwykłej,
  • powinna określać wkłady wspólników (majątek początkowy),
  • powinna określać udział w zyskach i stratach,
  • okres obowiązywania,
  • przedmiot działalności (PKD),
  • ewentualnie zasady prowadzenia spraw spółki cywilnej (podejmowania decyzji wewnętrznych) oraz reprezentowania podmiotu (np. przy podpisywaniu umów),
  • ewentualnie postanowienia dotyczące wypowiedzenia umowy spółki cywilnej.

 

GM

 

Spółka cywilna – czy warto?

Komentarz do “Spółka cywilna – czy warto?

Komentowanie wyłączone