Oprócz podatku dochodowego sprzedający w internecie może być zobligowany do zapłaty podatku od towarów i usług (podatek VAT).

Podatek VAT – zwolnienie

Generalnie przepisy ustawy o podatku VAT wprowadzają zwolnienie od podatku od towarów i usług (fakultatywne), jeśli łączna wartość sprzedaży netto (tj. bez podatku od towarów i usług) u danego podatnika nie przekroczyła kwoty 150 tys. zł. w poprzednim roku.

Limit ten – w związku z uzyskaniem zgody ze strony Rady Unii Europejskiej obowiązywać będzie na terenie RP do 31 grudnia 2018 r.

Z kolei w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez ww. osoby, jeśli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł.

W konsekwencji właściciel firmy, który skorzysta z tego prawa (tj. ze zwolnienia od VAT) nie rozlicza podatku VAT. Oznacza to, że nie powiększa wartości sprzedawanych towarów i usług o podatek VAT, nie składa deklaracji Vatowskich, nie odprowadza tym samym podatku VAT na rachunek właściwego organu podatkowego (stawki 23%, 8%, 5%).

Korzystając jednak z tego zwolnienia nie może on odliczyć podatku naliczonego z faktur VAT na usługi i towary służące do wykonywania przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku niektórych rodzajów działalności ww. zwolnienie od podatku VAT nie może znajdować zastosowania. Te zatem rodzaje działalności obligatoryjnie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, niezależnie od wartości sprzedaży.  

Zwolnień, o których mowa wyżej nie stosuje się zatem do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (np. monety, srebro, złoto)

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

– wyrobów tytoniowych,

– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w 43 ust. 1 pkt. 10 lit. a. i d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

GM

Podatek VAT a sprzedaż przez internet