Duże obawy właścicieli sklepów internetowych budziły w ostatnich kilku miesiącach plany objęcia handlu internetowego podatkiem od sprzedaży detalicznej (podatkiem handlowym).

Z danych znajdujących się na stronie internetowej Sejmu wynika, że obecnie procedowany projekt Ustawy z dnia 6 lipca o podatku od sprzedaży detalicznej (który nota bene został przyjęty w dniu 22 lipca 2016 r. bez uwag przez Senat) nie obejmuje sprzedaży przez internet.

Generalnie ustawa wprowadzająca podatek handlowy zawiera w art. 3 definicję sprzedaży detalicznej.

Przez sprzedaż detaliczną – objętą zatem regulacjami ww. ustawy rozumie się: „dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

  • w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. poz. 615),
  • poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi  odrębnie niezaewidencjonowanej”.

Tymczasem sprzedaż dokonywana przez internet stanowi zgodnie z powołaną ustawą tj. Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r, poz.827)umowę zawarta na odległość. Umowa zawarta na odległość oznacza – „umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie”.

Chyba już nic więcej w tej ustawie się nie zmieni, ale tylko wersja opublikowana w Dzienniku Ustaw będzie wiążąca.

Niezależnie od powyższego wskazać trzeba, że nawet gdyby ustawa miała obejmować sprzedaż internetową, to podatek handlowy byłby od chwili osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 mln zł. Ustawa w wersji obecnej przewiduje przy tym dwie stawki progresywne: czyli 0,8 % od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 % od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

GM.

Podatek handlowy a handel przez internet