Sprzedaż przez internet naturalnie musi się wiązać z zapewnieniem klientom dostawy kupionych przez nich towarów. Obok zapłaty za towar klient zwykle opłacić musi także koszty przesyłki towaru zorganizowanej przez sprzedawcę.

Niejednokrotnie w takich sytuacjach pojawiał się problem, czy koszty przesyłki towaru powinny być wykazywane z właściwą dla siebie stawką VAT, czy też dostawa powinna dzielić los towaru, który podlegał sprzedaży. Innymi słowy, czy wykazując na fakturze VAT koszty dostawy, należy do nich stosować samodzielną stawkę VAT, czy też wykazywać te wartości ze stawką właściwą dla dostarczanego towaru, czy też jeszcze ewentualnie sumować koszty przesyłki towaru oraz wartość towaru i opodatkowywać te zsumowane wartości stawką VAT właściwą dla dostarczanego towaru.

Ostatnio tematem tym zajmował się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 kwietnia 2016 r., nr IPPP1/4512-81/16-7/RK.

W ww. interpretacji organ ten stwierdzi, że:

„Koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów należy uznać za świadczenie kompleksowe. Zwiększają one zatem podstawę opodatkowania VAT i podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla sprzedawanego towaru. Gdy sprzedaż produktów objęta jest różnymi stawkami VAT, koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami”.

Analizując ten temat organ wskazał, że:

„Jak stanowi art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy”.

„Wskazany przepis wskazuje na koszty dodatkowe, które nawet, jeśli są odrębnie pobierane (odrębnie rozliczane) między stronami czynności podstawowej (dostawy towarów czy też świadczenia usług), wchodzą do podstawy opodatkowania dla czynności podstawowej (i powinny być łącznie z nią opodatkowane)”.

Jak wskazał organ podatkowy, koszty przesyłki towaru doliczone do sprzedaży towarów przez sprzedawcę nie stanowią samodzielnej usługi przez niego świadczonej, jak też przez inny podmiot (operatora pocztowego/kuriera), lecz są to koszty dodatkowe głównej czynności, jaką jest sprzedaż towarów. Koszty dodatkowe, między innymi, koszty przesyłki towaru są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę zapłaty ostatecznie otrzymaną od nabywcy. Tym samym, sprzedaż towarów i usługę przesyłki uznać należy za usługę kompleksową, gdzie podstawę opodatkowania stanowi łączna wartość towarów wraz z kosztami przesyłki.

Przy czym jeśli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki towarów powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami.

 

GM

Koszty przesyłki towaru a podatek VAT