Decydując się na zakup w internecie na popularnych serwisach aukcyjnych trzeba pamiętać, że niekiedy taka transakcja będzie się wiązała z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych – i to przez kupującego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 101, poz. 649 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawny podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Generalnie stawki podatkowe wynoszą: 2% wartości ruchomości tj. książek, sprzętów wszelkiego typu, mebli itp., oraz 1% od wartości praw majątkowych. Transakcji dotyczących tych ostatnich kategorii będzie raczej niewiele, jeśli w ogóle, ponieważ prawa typu udział we współwłasności, prawo użytkowania itp. zwykle nie stanowią przedmiotu sprzedaży przez internet.

Zaznaczyć trzeba, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie różnicuje operacji sprzedaży dokonywanych przez internet, od tych które dokonywane są w sposób typowych.

Zaznaczyć trzeba, że obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych nie powstaje wówczas, kiedy dana czynność podlega po stronie sprzedającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeśli zatem nabywając dany towar nabywca otrzymuje jednocześnie paragon lub fakturę VAT (z wykazanym podatkiem lub generalnie zwolnieniem od opodatkowania), nie musi się on w ogóle zastanawiać nad kwestią podatku od czynności cywilnoprawnych.

W innych przypadkach decydująca pozostaje wartość/cena sprzedaży danej rzeczy. Zgodnie bowiem z art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł. (tysiąca złotych).

Podstawą opodatkowania przy umowie sprzedaży rzeczy jest ich wartość rynkowa. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Podatek obliczony jako procent od wartości nabytej rzeczy kupujący powinien sam zadeklarować (deklaracja PCC-3) i wpłacić na rachunek właściwego organu podatkowego. Termin na wypełnienie tych obowiązków to 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeśli podatek taki nie zostanie zapłacony, kupujący musi się liczyć z koniecznością zapłaty obok kwoty podatku, także odsetek od zaległości podatkowych. Dodatkowo podatnikowi może grozić także odpowiedzialność karno-skarbowa.

GM.

Zakup przez internet a podatek od czynności cywilnoprawnych