Obecnie wiele aspektów ludzkiego życia przeniosło się do Internetu. Korzystamy z niego zarówno w życiu codziennym jak i w pracy. A najwięcej z pewnością używają go twórcy internatowi, dla których Internet jest de facto źródłem utrzymania. Czemu by więc nie skorzystać z możliwości odliczenia od podatku wydatków ponoszonych za internet? Czym jest ulga na internet i kto dokładnie może z niej skorzystać?

Czym jest ulga na internet

Ulga na internet należy do grupy ulg podatkowych, które odlicza się podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego. W skrócie, skorzystać z ulgi mogą podatnicy, którzy swoje dochody rozliczają na formularzach PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28, a więc osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub prowadzące ją i rozliczające się wg skali podatkowej lub na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach ulgi można odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki za używanie Internetu, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 501, dalej “Ustawa o PIT”):

Podstawę obliczenia podatku, (…) stanowi dochód (…), po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Oznacza to, że niestety ulga na internet jest limitowana. Jeśli opłaty za Internet są wyższe i wyniosły w danym roku np. 900 zł, to odliczyć można jedynie część – owe wskazane w ustawie 760 zł. Jest to jednak kwota “na osobę”. W związku z tym, gdy przykładowo wydatek na Internet ponoszą małżonkowie, to kwotę można rozbić na dwie części na dwie części tak, żeby kwota na osobę nie przekroczyła limitu ulgi.

Dodatkowym limitem jest także okres czasu, w którym można skorzystać z ulgi. Zgodnie z art. 26 ust. 6h Ustawy o PIT:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

Podsumowując, ulga na Internet przysługuje osobom i firmom, które:

 • uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej (na zasadach ogólnych) lub ryczałtem ewidencjonowanym,
 • poniosły w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet oraz
 • nie korzystały z ulgi w latach poprzednich.

Jak obliczyć wysokość ulgi na internet

Aby obliczyć wysokość ulgi na Internet należy zsumować wydatki na Internet faktycznie poniesione w danym roku podatkowym. Co więcej, muszą to być wydatki odpowiednio udokumentowane, np.: fakturą, rachunkiem czy też innymi dokumentami zawierającymi poniższe dane:

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
 • dane identyfikujące sprzedającego usługę,
 • rodzaj usługi oraz
 • kwotę zapłaty.

Dodatkowo podatnik powinien dysponować dowodami, że kwoty z faktur, rachunków zostały już zapłacone (np.: potwierdzenie przelewu bankowego, przekaz pocztowy).

WAŻNE!
Faktury, które wykorzysta się do odliczenia mogą dotyczyć też innych usług (np. abonament za telefon lub telewizję), ale odliczyć można tylko kwoty z pozycji na fakturze dotyczące usługi za internet.

Co warto zaznaczyć, odliczeniu nie podlegają wydatki związane z:

 • zakupem sprzętu, komponentów sieci,
 • instalacją, rozbudową i modernizacją sprzętu,
 • bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem),
 • opłatą aktywacyjną,

Ulga na internet a zeznanie PIT?

U osób prowadzących działalność gospodarczą wydatki poniesione na internet odliczyć można tak naprawdę na dwa sposoby:

 1. Zaliczenie wydatków za internet do kosztów prowadzenia działalności – obowiązuje w sytuacji, gdy podatnik korzysta z internetu w ramach działalności gospodarczej, a wszystkie faktury i rachunki za internet wystawiane są na firmę. W tym przypadku nie korzysta się z ulgi na internet lecz wrzuca wydatki z tego tytułu w koszty prowadzonej działalności,
 2. Skorzystanie z ulgi na internet – obowiązuje w sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, ale z internetu korzysta prywatnie, dla celów własnych, bądź też korzysta z internetu w celach firmowych, ale kosztów nie uwzględnia on w rozliczeniu kosztów firmy, tj. Gdy wszystkie rachunki i faktury za internet są wystawione nie na firme lecz na jego imię i nazwisko.

Część twórców internetowych nie świadczy jednak usług w ramach działalności gospodarczej, a np.: w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej. Także i oni mogą skorzystać z ulgi na internet.

Odliczenia ulgi dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-28 9dla osób prowadzących działalność gospodarczą) lub PIT- 37 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej). Do odpowiedniego formularza należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach), gdzie w rubryce B (“Odliczenia od dochodu/przychodu”) w wierszu 5 wpisuje się wydatek z tytułu użytkowania sieci Internet. Najpierw wypełnia się załącznik, a potem kwotę łączną odliczeń od dochodu z załącznika PIT/O przepisuje się do naszego zeznania rocznego.

W przypadku osób rozliczających się wg skali podatkowej ulgę na Internet odlicza się od dochodu. Z kolei u podatników podatku dochodowego obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odliczeń dokonuje się od przychodu.

 

Źródła:

Dla osób pracujących w sieci – Ulga na internet